Výzva k podávání návrhů monotematických čísel (special issues)

Redakce časopisu Mediální studia / Media studies uvítá návrhy na monotematická čísla z oblastí mediálních, kulturálních a jim blízkých studií.

Monotematická časopisecká čísla umožňují uceleně referovat o určité oblasti výzkumu, společensky naléhavé, metodologicky či konceptuálně revidované, či dosud málo probádané. Protože dané téma představují z různých perspektiv, usnadňují jeho důkladnější a systematičtější prozkoumání. Inspirativní tak mohou být čtenářsky i autorsky a zpevňovat, případně rozšiřovat výzkumnické kontaktní sítě. Být hostujícím editorem (Guest Editor) dovoluje nad rámec tohoto získat zkušenosti s organizačním a editorským zajištěním čísla a z jiné než běžně zaujímané pozice se podílet na symbolické alchymii akademického pole, včetně benefitů v něm rozpoznávaných.

Na rozdíl od monotematických editovaných sborníků umožňují monotematická čísla časopisu flexibilnější plán přípravy a otevřenější platformu publikování při zachování standardů kvality pro obsah i formální úpravu textů.

Co má návrh obsahovat

Přemýšlíte-li o sestavení monotematického čísla, v návrhu prosím uveďte

  • co bude tématem čísla, vysvětlete jeho výzkumnou relevanci a předpokládaný přínos (krátce a věcně, v rozsahu max. jedné normostrany)
  • kdo bude hostujícími editory navrhovaného čísla (dva až tři lidé), přiložte jejich krátká CV a popište, jak spolu budou kooperovat
  • zda special issue navazuje na nějakou konferenci, workshop, letní školu atd. nebo zda budou příspěvky shromažďovány prostřednictvím samostatné výzvy, případně jestli hostující editoři chtějí zkombinovat obojí. Ve všech případech připojte i výzvu k zasílání článků (call for papers).
  • předpokládaný publikační slot (podzim 2021, podzim 2022) a časový harmonogram (počítejte s dílčími fázemi pro doručení textů, hledání recenzentů, samotné recenzní řízení, revizi příspěvků po recenzním řízení, editování, korektury a typografickou úpravu).

Návrhy prosím posílejte k rukám šéfredaktorky na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz. O přijetí či zamítnutí návrhu rozhoduje editorský tým, nebo redakční rada časopisu, v horizontu 2-3 týdnů.

Předpokládaný počet recenzovaných příspěvků zařazených do čísla je 4-6. vzhledem k tomu, že časopis vychází výhradně elektronicky, je možné individuálně se dohodnout na překročení tohoto počtu. Obsah čísla je možné doplnit i o nerecenzované typy textů (knižní recenze, rozhovory atp., podrobněji prosím vizte https://medialnistudia.fsv.cuni.cz/pro-autora), není to však podmínkou.

Co se děje po přijetí návrhu monotematického čísla

Pokud je návrh přijat, hostující editoři a šéfredaktorka se dohodnou na předpokládaném datu publikace monotematického čísla (podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021).

Pro další komunikaci mezi hostujícími editory a redakcí časopisu je určen jeden z interních editorů časopisu. V jeho kompetenci je dohodnout se s hostujícími editory na finální podobě návrhu čísla a harmonogramu, podle nějž se pak budou obě strany řídit.

V kompetenci hostujících editorů je

  • zajistit distribuci výzvy pro zasílání textů do monotematického čísla
  • rozhodnout, které z doručených rukopisů zařadit do recenzního řízení, případně které vrátit k přepracování či odmítnout
  • zajistit recenzenty pro jednotlivé rukopisy
  • informovat autory o výsledcích recenzního řízení a určit časový horizont pro revizi příspěvků, je-li požadována
  • editovat přijaté a revidované příspěvky
  • napsat editorial, který monotematické číslo představí

Interní redaktor monitoruje průběh přípravy čísla a pomáhá hostujícím editorům včasně a věcně řešit případné problémy. Dohodne-li se na tom úvodem s hostujícími editory, může se na přípravě čísla podílet aktivněji (např. při rozesílání výzvy, zprostředkování kontaktu na proofreadery atd.)

Typografickou úpravu příspěvků provede grafik časopisu. Komunikaci s ním zajišťuje pověřený interní editor.

Zodpovědnost hostujících editorů a zodpovědnost časopisu

Hostující editoři se zavazují dodržovat etická pravidla pro nabízení, recenzování a editování příspěvků (viz https://medialnistudia.fsv.cuni.cz/eticky-kodex-autora). Respektují rovněž formální pravidla pro úpravu příspěvků (rozsah, práce s obrázky a tabulkami, citační norma) a kvalitativní úroveň textů běžně publikovaných v časopisu.

Redakce časopisu se zavazuje neporušovat dohodnuté podmínky spolupráce a být hostujícím editorům oporou při jejich práci a v řešení nenadálých problémů.