Publikační etika a řešení etických pochybení

Časopis Mediální studia / Media Studies se přihlašuje k pravidlům etiky vědeckého publikování a řešení etických pochybení, jak je stanovuje Committee on Publication Ethics (COPE). Časopis od editorů a editorek, vydavatele, autorů a autorek i recenzentů a recenzentek vyžaduje, aby tato doporučení respektovali.

Povinnosti autorů a autorek

 • Dvojí publikování
  Odesláním rukopisu do časopisu Mediální studia / Media Studies autor/ka stvrzuje, že článek nebyl odeslán do další redakce a že je rukopis určen k publikování výhradně v časopise Mediální studia / Media Studies. Články, které již byly publikovány v jiném jazyce a jež se od dřívější verze liší právě jen jazykem, nikoli obsahem, nebudou přijaty. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je v recenzním řízení či probíhá-li fáze jeho připomínkování editorem či editorkou, je považováno za neetické.
 • Plagiátorství
  Zasláním rukopisu autor/ka zaručuje, že odeslaná práce je původní. Pokud bylo vycházeno z prací nebo myšlenek jiných autorů a autorek, je povinností na ně důsledně odkazovat: adekvátně parafrázovat a citované pasáže zřetelně graficky odlišit od vlastního textu. Navazuje-li autor na své starší studie, i ty je potřeba řádně uvést. Všechny formy plagiátorství jsou nepřípustné a vedou k odmítnutí článku.
 • Autorství
  autor/ka by měl/a jako spoluautora či spoluautorku uvést každého, kdo významně přispěl ke koncepci, designu, provedení nebo interpretaci studie. Autor/ka by neměl/a mezi spoluautory zařazovat osoby, které nemají žádný podíl na vzniku článku či jejichž podíl je pouze formální.
 • Dostupnost dat
  Autoři a autorky jsou povinni uchovávat výzkumná data, související s jejich zaslaným rukopisem, a to nejméně během pěti let po jeho publikování. Jsou povinni k nim v odůvodněných případech poskytnout přístup.
 • Závazek upozornit editory a editorky v případě objevení závažné chyby
  Autoři a autorky jsou povinni včas upozornit editora či editorku časopisu, pokud ve své práci objeví závažnou chybu. Zároveň jsou v takových případech povinni spolupracovat na její opravě.
 • Konflikt zájmů
  Pokud se autor/ka nachází v potenciálním střetu zájmů, měl/a by takovou skutečnost uvést v rukopisu a v průvodní korespondenci s editorem či editorkou časopisu. Je nezbytné zveřejnit všechny zdroje, které finančně přispěly ke vzniku studie, a upřesnit roli, jakou při vzniku studie hrály.

Povinnosti recenzentů a recenzentek

 • Objektivní, nezaujaté a věcné posuzování
  Recenzenti a a recenzentky posuzují každý rukopis nezaujatě, své připomínky k němu patřičně zdůvodňují a jsou ve své kritice věcní a konstruktivní. Neformulují své poznámky uštěpačně a z pozice moci, ale s cílem přispět ke zlepšení recenzovaného rukopisu. Respektují specifika autorova/autorčina stylu, nevedou-li k nejasnostem v argumentaci, a nesnaží se text přepsat tak, aby odpovídal jejich osobním autorským preferencím více než obecně uznaným standardům.
 • Střet zájmů
  V případě, že recenzent/ka usoudí, že se může nacházet v potenciálním střetu zájmů (např. z hlediska finanční, intelektuální, institucionální, politické aj. zaintesovanosti), musí na tuto skutečnost neprodleně upozornit editory a aeditorky časopisu a odstoupit z recenzního řízení daného rukopisu.
 • Důvěrnost informací a autorská práva
  Recenzenti a recenzentky jsou povinni zachovávat důvěrnost informací poskytnutých editorem časopisu nebo autory rukopisů. Recenzenti a recenzentky nesmí pořizovat ani šířit kopie recenzovaných rukopisů. Recenzent/ka nesmí převést svůj závazek recenzovat rukopis na jiné recenzenty a recenzentky bez vědomí a schválení editorským týmem časopisu.
 • Upozornění editorů a editorek časopisu na potenciální etická pochybení
  Recenzenti a recenzentky by měli věnovat zvýšenou pozornost etickým otázkám v recenzovaném článku. Pokud usoudí, že došlo k pochybení, jsou povinni na něj upozornit editory časopisu. Recenzenti a recenzentky jsou povinni upozornit editory a editorky časopisu, když usoudí, že je jakýkoli dříve publikovaný obsah výrazně podobný obsahu rukopisu, který je recenzován. V takových případech by měli své podezření podložit relevantními důkazy.

Povinnosti editorského týmu a vydavatele

 • Role vydavatele a editorů a editorek
  Časopis Mediální studia / Media Studies, jeho vydavatel a jeho editoři a editorky nepodporují jakékoliv porušování etiky výzkumu a vyhýbají se publikování eticky sporných studií. Pokud přesto zjistí porušení etických standardů u již publikovaných textů, jsou připraveni provést a zveřejnit patřičné opravy, vyjasnění, omluvy, nebo stažení publikovaného textu
 • Objektivní a nezaujaté rozhodování
  Editoři a editorky každý rukopis posuzují nezaujatě a pouze na základě jeho kvalit a vědeckého přínosu, bez ohledu na autorovu etnickou příslušnost, vyznání, národnost, pohlaví, věk nebo příslušnost k instituci.
 • Střet zájmů
  Editoři a editorky nesmí být zapojeni v rozhodování o pracích, které napsali oni sami, rodinní příslušníci nebo kolegové/kolegyně. Jakékoli příspěvky tohoto typu musí projít standardními procedurami časopisu a recenzní řízení musí proběhnout nezávisle na osobě autora či autorky/editora či editorky.
 • Důvěrnost a ochrana osobních údajů
  Editoři a editorky nesmí zveřejňovat kopie rukopisů před publikací v časopise a nesmí čerpat z doposud nepublikovaných rukopisů informace pro vlastní výzkum, pokud není od autora získán výslovný souhlas. Editoři a editorky nesmí zveřejňovat korespondenci s autory a recenzenty ani prozrazovat jejich identitu, má-li zůstat skryta. Při publikování textu editor/ka žádá autora o výslovný souhlas s použitím jeho jména, afiliace a kontaktních údajů v textu článku.
 • Férové a objektivní recenzní řízení
  Editoři a editorky jsou povinni zajistit, aby bylo recenzní řízení férové, nezaujaté a bez zbytečných časových prodlev. Editoři a editorky vybírají takové recenzenty, kteří mají odpovídající odborné znalosti v příslušné oblasti. Editoři a editorky vyhodnocuje potenciální konflikty zájmu recenzentů, aby zajistili objektivní posouzení rukopisů.
 • Umělé navyšování hodnocení časopisu
  Editoři a editorky se nesnaží uměle zvyšovat hodnocení časopisu a publikovaných studií. Editoři a editorky nesmí požadovat, aby byly do rukopisů uměle zařazovány odkazy na články vydané časopisem Mediální studia / Media Studies a články, jejichž je editor či editorka autorem či v nichž je jinak významně zainteresován. Důvody pro doporučení, aby autoři přidali do rukopisu odkazy na další zdroje, vždy musejí být věcně adekvátní a odůvodnitelné.

Postup řešení etických pochybení

Pakliže jsou vydavatel/ka nebo editor/ka časopisu upozorněni na možnost porušení etiky, například plagiátorství nebo podvržení dat, editor podezření konzultuje s členy a členkami redakční rady a určí, jaké kroky budou následovat (například publikace opravy, vyjasnění, omluvy, nebo stažení publikovaného textu). Tyto kroky jsou učiněny co nejdříve po rozhodnutí redakční rady. Časopis Mediální studia / Media Studies a jeho editoři a editorky jsou vždy připraveni publikovat opravy, vyjasnění, omluvy a stáhnout publikované texty, u nichž zjistí porušení výzkumné či publikační etiky.