Recenzní řízení

Studie a eseje jsou předmětem recenzního řízení, ostatní typy textů (polemika, rozhovor, recenze a zprávy) recenzním řízením neprocházejí a o jejich publikaci rozhoduje redakce.

Texty směřované do recenzního řízení nejprve posuzuje šéfredaktorka časopisu. Hodnotí, zda vyhovují profilaci časopisu a zda splňují základní požadavky na odborný text (terminologická přesnost, propojení s blízkým výzkumným kontextem, rozsah a kvalita citované literatury, jazyková správnost). Pokud texty těmto kritériím nevyhovují, jsou zamítnuty (desk rejection). Pokud jsou v popsaných aspektech v pořádku, šéfredaktorka je zařazuje do recenzního řízení.

Recenzní řízení je oboustranně annymní (double-blind peer-review), recenzenti tedy neznají identitu autora hodnoceného textu a autor nezná jména recenzentů. V recenzním řízení je text posuzován dvěma nezávislými recenzenty (v případě studie), respektive jedním (v případě eseje). Recenzenty, kteří jsou odborníky na téma posuzovaného článku, po případné poradě s editory oslovuje šéfredaktorka. Standardní doba trvání recenzního řízení jsou 2 měsíce od potvrzení přijetí rukopisu. Redakce dbá na dodržení dané lhůty; za případná zdržení způsobené na straně posuzovatelů však nepřebírá odpovědnost. V závislosti na doporučení v posudcích obsažených je standardně další postup následující:

  1. Pokud oba recenzenti text doporučují k publikaci, je přijat a jeden z editorů časopisu s autorem pracuje na finální podobě textu.
  2. Pokud má jeden nebo oba recenzenti dílčí výhrady k textu (doporučují minor revisions), autor je vyzván k jejich promítnutí do textu. Zda jsou úpravy dostatečné, posoudí šéfredaktorka.
  3. Pokud má jeden nebo oba recenzenti zásadnější výhrady k textu (doporučují major revisions), autor je vyzván k jejich promítnutí do textu a ke zpracování souhrnu, kde se vyjadřuje k recenzentským připomínkám a pregnantně popisuje svou reakci na ně (cover letter). Zda jsou úpravy dostatečné, posoudí šéfredaktorka. Má-li pochybnosti, posílá revidovaný text k nahlédnutí původním recenzentům.
    • Pokud recenzent s přepracovanou verzí souhlasí nebo doporučuje jen menší úpravy (minor revisions), autor je informován o jeho stanovisku a po případném doladění z jeho strany je text předán jednomu z editorů časopisu, který s autorem pracuje na finální podobě textu
    • Pokud recenzent s přepracovanou verzí nesouhlasí, text je vrácen autorovi k přepracování, vrací se tím zpět do výchozí situace z bodu 3. V případě nejistoty ohledně výkonu recenzenta může šéfredaktorka po poradě s editory požádat o recenzi recenzenta třetího.
  4. Pokud jeden recenzent k publikaci nedoporučuje a druhý recenzent doporučuje (bez výhrad, s požadavkem minor revisions nebo major revisions), může šéfredaktorka po poradě s editory požádat o recenzi recenzenta třetího.
  5. Pokud jeden nebo oba recenzenti nedoporučují přijetí textu, rukopis je zamítnut.

O výsledku recenzního řízení je autorka či autor textu informován/a emailem. Pokud autorka či autor nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise adresovaném šéfredaktorce. Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí šéfredaktorka ve spolupráci s editory; v případě konfliktu je k rozhodnutí přizvána redakční rada. V odůvodněných případech pak šéfredaktorka kontaktuje třetího recenzenta textu.

Autorka či autor textu, který redakce vrátila k přepracování, reviduje svůj text ve lhůtě stanovené redakcí. Pracuje se zapnutým sledováním změn v dokumentu nebo své úpravy odliší od původního textu barevným zvýrazněním.