Nabízení textů

Texty příjímáme  elektronicky, a to v angličtině, češtině a slovenštině.

Typy textů

Statě jsou příspěvky založené na původním výzkumu. Může jít o statě teoretické, metodologické či empirické. Buď tedy prověřují konceptuální a terminologickou bázi oboru, nebo podrobují rozboru přijaté metodologické postupy, nebo sondují různé aspekty mediálního dění empiricky. Rozsah je 6-8 tisíc slov, včetně poznámek a referencí. Studie obsahují abstrakt a klíčová slova (u česky nebo slovensky psaných textů je nutno dodat je i v angličtině) a krátký medailon autora.

Eseje jsou rozsahem kratší a výzkumnou intenzitou zběžnější příspěvky. Zaznamenávají určitou událost či problém, o jejich relevanci a významnosti přemýšlejí, hledají časové či místní paralely pozorovaného jevu, navrhují možné přístupy k nim spíše než aby sledovaly a obhajovaly jednu již zvolenou cestu. Rozsah je 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Eseje obsahují abstrakt a klíčová slova (u česky nebo slovensky psaných textů je nutno dodat je i v angličtině) a krátký medailon autora.

Polemiky jsou diskuzní texty, reagující na konkrétní teoretickou, metodologickou či empirickou stať, případně komentující posun v oboru z hlediska jeho výuky, výzkumného směřování či grantového zabezpečení. Rozsah je 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí.

Rozhovory se zaměřují na představení inspirativních osobností, které se mediálního dění účastní jako pedagogové, výzkumníci i tvůrci – novináři, editoři, marketéři. Rozsah je 2-3 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Rozhovor obsahuje krátké představení dotazované osobnosti.

Knižní recenze a recenzní stati představují a kriticky hodnotí významné a/nebo aktuální knižní monografie. Soustředí se na jednu nebo vícero publikací (blízkých nejčastěji tematicky, ale potenciálně i metodologicky či koncepčně). Poskytují přehlednou sumarizaci témat, konstruktivně a argumentačně však tuto bázi rozšiřují a posuzují. Rozsah recenze je 1-2 tisíce slov, včetně poznámek a referencí, rozsah recenzní stati 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Knižní recenze jsou přijímány pouze v anglickém jazyce.

Zprávy přehledově informují o prvních výsledcích dokončovaného výzkumu, bez důkladnějšího rozepsání jeho konceptuálního a metodologického rámce, nebo přibližují proběhnuvší konference. Rozsah je 1-2 tisíce slov, včetně poznámek a referencí.

Zasílání textů

Redakce přijímá rukopisy do recenzního řízení (studie a eseje) na e-mailové adrese medialnistudia@fsv.cuni.cz v plné a anonymní variantě a s průvodním dopisem, který obsahuje kontaktní informace o autorce či autorovi. 

Anonymizovaná varianta musí být identická s plnou variantou s těmito výjimkami:

  • musí být smazáno jméno autorky či autora, název pracoviště, kontaktní adresa a autorský profil;
  • musejí být smazány odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž je možné autorku či autora identifikovat;
  • musejí být smazána metadata souborů, komentáře či revizní značky, pokud umožňují identifikaci autorky či autora (viz MS Word nápověda pro Odebrání skrytých dat a osobních údajů kontrolou dokumentů)
  • odkazuje-li autorka či autor na vlastní práce, musí být odkazy formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; MS obecně doporučuje, aby autoři citovali své publikace střídmě a s rozmyslem;

Nerecenzované texty (polemika, rozhovor, recenze a zprávy) se také nabízejí na e-mailovou adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz. Není potřeba posílat anonymní variantu. Obecně u nerecenzovaných textů doporučujeme, aby se autorky a autoři nejdříve s redakcí domluvili na tématu a datu nabídnutí.

Redakce MS posílá e-mailem potvrzení o doručení každého nabídnutého rukopisu.