Formální požadavky na rukopisy

Zaslané texty musejí být čitelné pro textový editor (např. doc, docx, ne pdf). Doporučuje se řádkování 1,5, standardní okraje 2,5 cm po stranách, nahoře i dole, písmo Times New Roman, velikost písma 12 bodů.

Obrázky, tabulky, grafy

Obrázky, tabulky a grafy prosím vkládejte s patřičnými titulky přímo do textu, kde ideálně mají být umístěny – nepřesunujte je na konec textu. Volte prosím zarovnání rovnoběžně s textem, nikoli obtékání textu, před či za textem atp.

Obrázky a grafy doporučujeme zasílat v nejvyšší možné kvalitě. Způsobuje-li jejich vložení v originální kvalitě nemístné zvětšení textového souboru (nad 10 MBb), vložte do textu jejich komprimovanou verzi a původní obrázky a grafy zašlete v samostatných souborech (TIFF nebo JPG pro obrázky, EPS pro grafy a line art).

Jazyková a formální správnost

Autoři jsou odpovědni za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Doporučujeme ověřovat jazykovědné nejasnosti v Internetové jazykové příručce ÚJČ AV ČR, v. v. i., případně zajistit si gramatickou a pravopisnou korekturu textu. Redakce MS provádí pouze nezbytné základní úpravy přijatých textů.

Citace

Zaslané texty musejí dodržovat pravidla citační normy APA (American Psychological Association Sixth Edition). Použití citační normy APA platí pro odkazy na literaturu umístěné v textu i pro seznam použité literatury. Uvádíme zde pouze výčet nejběžnějších pravidel pro citování, pro podrobnější přehled doporučujeme pozornosti autorů http://blog.apastyle.org/.

Při citování úseků nepřesahujících dva řádky uvozujte citované dvojitými uvozovkami a zachovejte normální řez písma (nepoužívejte kurzívu). Delší citace odsaďte do samostatného odstavce, který je od okolního textu odlišen většími postranními okraji a menším písmem; uvozovky zde nepoužívejte. Vynecháte-li v citaci část textu, použijte tři tečky uzavřené v hranatých závorkách […]. Respektujte, že nejprve se dokončuje věta (pozor na pořadí tečky a uvozovek), poté uvádějte zkrácený bibliografický odkaz – (příjmení autora, rok vydání publikace, číslo citované nebo parafrázované strany, případně rozsah stran; např. (Bauman, 1995, s. 62) nebo (Habermas, 1981a, s. 45-47)

Vše, co je citováno nebo parafrázováno v textu, musí být uvedeno v seznamu literatury. Vše, co je uvedeno v seznamu literatury, musí být citováno nebo parafrázováno v textu.

Příklady referencí

Knihy:
Příjmení autora, iniciála křestního jména. (rok). Název knihy. Místo vydání: Nakladatel.
např. Bauman, Z. (1995). Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON.

Kapitoly v knihách:
Příjmení autora, Iniciála křestního jména. (rok). Název kapitoly. In Iniciála křestního jména, Příjmení editora (Ed.), Název knihy. Místo vydání: Nakladatel.
např. Rorty, R. (1991). Veda ako solidarita. In E. Gál & M. Marcelli (Ed.),  Za zrkadlom moderny: Filozofia posledného dvadsaťročia (pp. 193–208). Bratislava: Archa.

Článek v časopise:
Příjmení autora, Iniciála křestního jména. (rok). Název článku. Název časopisu a ročník (číslo), rozsah stran
např. Hoffmannová, J. (1994). Projevy taktu (a beztaktnosti) v televizních rozhovorech. Slovo a slovesnost, 55(3), 194–201.

Je-li autorů vice, oddělujte jejich jména čárkou (ne pomlčkou, ne spojkou a, ne středníkem).